Yükleniyor...
Üye Girişi
Politikalarımız
Kalite Politikamız 
 
Tüm ürünlerimiz akredite kuruluşlarca tescillenmiştir. Tamamıyla doğal hammaddeden üretilen balonlar 5 yıl içerisinde tekrar doğaya geri dönebilir. Üretim aşamalarında kullanılan kimyasalların, gerek ürün kalitesi, gerekse insan sağlığı açısından son derece önemli olduğu bilinciyle hareket ederiz. 

Bu nedenledir ki, ürettiğimiz tüm ürünlerde gerekli olan EN 71-Part1,Part2,Part3 ve Part 12 testleri ve bunlara ek olarak balonlar için Nitrozamine analizleri, dünyaca kabul edilmiş akredite kuruluşlarca yapılmaktadır. 

Kaliteli ve sağlıklı ürün, doğayla dost üretim konusunda çok titiziz. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ürün üretmeyiz.
Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Sürekli Gelişmeyi temel ilkelerimizden biri olarak benimseyip, ekip çalışması ile Kaliteyi Üretmek Balonevi çalışanları olarak hepimizin görevidir. 

 
Çevre Politikamız
Balonevi yönetimi ve çalışanları olarak, yasal mevzuat/düzenlemelere uymayı ve sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetimi anlayışını benimsemekteyiz.
 
• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması 
• Kirliliğin ve atıkların kaynağında azaltılması
• Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması
• Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanların araştırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, balon ve parti sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre ile ilgili talep, şikayet ve önerileriniz için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 
İSG Politikamız

Balonevi Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak mağazalarımız ve fabrikamız dahil tüm işletmelerimizde; yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini öncelikle insan merkezli düşünerek sürekli geliştirmeyi ana ilke olarak kabul ederiz. 
Bunun için yürürlükteki kanun ve mevzuata her koşulda uymak ve sürekli mevzuatı takip ederek mevzuata yönelik uygunluğumuzu gözden geçirerek, karşılaşılan riskleri en azından kabul edilebilir seviyede tutmayı hedefleriz.
Bu nedenle tüm çalışanlara “Önce iş güvenliği” kültürünü yaygınlaştırmak için yapılacak her çalışmayı baştan kabul ederiz.


İş Etiği Politikası

Balonevi San. ve Tic. A.Ş. olarak,

-Başlıca üretim sahamızda olmak üzere bünyemizde bulunan hiçbir pozisyonda ‘çocuk’ terimini kapsayan 15 (veya yerel kanunların öngördüğü yerlerde 14) yaşından küçük işçi çalıştırmadığımızı ve çalıştırmayacağımızı,

-Bünyemizde bulunan tüm personelin kendi rızası ile çalıştıracağımıza, borca atfen ya da çalışan tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyen sözleşmeyle yaptırılan veya çalışanın isteği dışında yaptırılan işçilik kullanamadığımızı ve kullanmayacağımızı,

-Her çalışana din, dil, sosyal ve etnik köken ayırmadan saygılı ve onurlu bir şekilde davrandığımızı, bedeni cezaya, şiddet tehdidine veya başka herhangi bir şekilde fiziksel, cinsel, psikolojik yollarla ya da sözlü olarak taciz veya kötü muamele yapmayacağımızı,

-Şirketimiz bünyesinde yabancı bir çalışanın olmadığını, olması dâhilinde kanunlar çerçevesinde sürecin yürütüleceğini,

-Çalışanlarımızın kanunların belirlemiş olduğu süre ve ücret dâhilinde çalışması konusunda titiz olduğumuzu ve çalışanların ücretlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu kabul etmekteyiz, çalışanlarımızın maaş ödemeleri düzenli olarak ödediğimizi ve yasalar çerçevesinde fazla mesai saatleri için çalışanlara yasaların öngördüğü fazla mesai ücretini ödediğimizi ve ödeyeceğimizi,

-Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınacağını,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Politikamızda yer alan konularla ilgili talep, şikayet, öneri ve görüşleriniz için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Sosyal Uygunluk Politikası

Balonevi olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 15 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA,  ILO,  ETI) kurallarını takip etmeyi,

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim: Çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,

Etik İş Davranışı

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemeyi taahhüt eder.

Politikamızda yer alan konularla ilgili talep, şikayet, öneri ve görüşleriniz için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.